Algemene voorwaarden – Klippitznest

1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodatie en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Klippitznest
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Klippitznest een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie. Onder het begrip ‘gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Klippitznest wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Reserveringen
2.1 Klippitznest neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 Klippitznest behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – te weigeren een reservering in behandeling te nemen.
2.3 Indien Klippitznest uw reservering in behandeling neemt, zendt Klippitznest u een schriftelijke bevestiging/e-mail tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Klippitznest.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur per e-mail, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en Klippitznest komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Klippitznest de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur per e-mail aan u heeft verzonden.
2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. Wijzigingen in de overeenkomst
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Klippitznest niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Klippitznest om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Klippitznest uw wijzigingen accepteert, kan Klippitznest u wijzigingskosten in rekening brengen.

4. In-de-plaatsstelling
4.1 Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Klippitznest.
4.2 Indien u en Klippitznest zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Klippitznest voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. Prijzen
5.1 U bent aan Klippitznest verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging/e-mail tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Klippitznest (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Klippitznest het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Klippitznest is verzonden.

6. Extra kosten
6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook schoonmaakkosten, huur bedlinnen en toeristenbelasting inclusief bijdrage in overige heffingen verschuldigd. Deze dienen 14 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen door Klippitznest. Dit geldt ook voor de borg (zie art 12).

7. Betalingen
7.1 Huursommen dient u onmiddellijk voor 25% te voldoen binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van Klippitznest.
7.2 Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Klippitznest uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Klippitznest als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag ineens voldaan worden. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Klippitznest u het gebruik van de accommodatie ontzeggen.
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Klippitznest u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Klippitznest zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Klippitznest als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Klippitznest in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Klippitznest heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
7.5 Klippitznest heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. Aankomst en vertrek
8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.
8.2 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

9. Reglementen
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Klippitznest vastgestelde huisregels.
9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag Klippitznest de gasten niet onderbrengen.
9.3 De accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat voor de accommodatie staat vermeld.
9.5 Klippitznest behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en de faciliteiten van de accommodatie. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.6 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.
9.7 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilnis af te voeren/verwijderen.
9.8 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bedlinnen te huren van Klippitznest.
9.9 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, plaatselijke regelgeving en/of reglementen en het niet opvolgen van aanwijzingen van de huismeester heeft Klippitznest het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

10. Huisdieren
10.1 Huisdieren van huurder en hun bezoekers zijn niet toegestaan.

11. Breuk, vermissing
11.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.
11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, wat de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Klippitznest en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

12. Borgsom
12.1 Klippitznest zal van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen ten bedrage van €250,- voor de accommodatie. Deze borgsom dient tezamen met de extra kosten (zie art. 6) 14 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen door Klippitznest.
12.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Klippitznest bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
12.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van Klippitznest op de huurder en/of gebruikers, wordt terugbetaald indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

13. Annuleringskosten
13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 100% van de tot op dat moment betaalde of verschuldigde bedragen conform de totale kosten/overeengekomen huurprijs.
13.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar.
13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

14. Vooruit reserveren
14.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient huurder € 200,- vooruit te voldoen, welke aanbetaling met het definitieve bedrag verrekend zal worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling.

15. Overmacht en wijzigingen
15.1 In het geval Klippitznest al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
15.2 Overmacht aan de zijde van Klippitznest bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Klippitznest, daaronder o.a. brand, exteme weersomstandigheden, blokkades, personeelsstakingen en andere storingen of gebeurtenissen.